Sikring

Statkraft jobber systematisk med sikring, beredskap og krisehåndtering, og følger god internasjonal praksis. I Statkraft omfatter begrepet sikring (security) fire områder: sikring av personell, fysisk sikring, sikring av IT-systemer og informasjonssikkerhet.

Sikkerhetssituasjonen med hensyn til for eksempel politisk uro, terrorisme, sabotasje og organisert kriminalitet, blir vurdert for alle områder der Statkraft er til stede. Slike vurderinger gjøres både lokalt og på konsernnivå.

Alle forretningsenheter, landkontor og driftsenheter i Statkraft har etablert beredskapsplaner for å håndtere beredskapssituasjoner på en strukturert og systematisk måte. Beredskapsplanene blir jevnlig revidert, og det gjennomføres regelmessige øvelser i både liten og stor skala.

Statkrafts bygninger, anlegg og infrastruktur er sikret mot uvedkommende. Hensikten er å sikre konsernets verdier mot eksterne trusler og hærverk, men også å beskytte tredjeparter mot eventuell sikkerhetsrisiko knyttet til konsernets installasjoner. Statkraft er involvert i utbyggingsaktiviteter i land og områder som kan være preget av politisk uro. Dette kan medføre et økt behov for vakthold og sikring av mennesker og verdier. Hvis trusselbildet tilsier det, kan dette vaktholdet også være bevæpnet. Sikringstiltakene skal alltid være i tråd med de relevante Voluntary Principles on Security and Human Rights.

Statkrafts arbeid med informasjonssikkerhet skal ivareta konfidensialitet, integritet og tilgang til organisasjonens informasjon. Statkraft har innført en rekke tiltak for å styrke sikringen og bedre konsernets evne til å oppdage og håndtere risiko og hendelser forbundet med informasjonssikkerhet.

For mer informasjon om Statkrafts sikringsarbeid – se Statkrafts årsrapport.