Forretningsetikk og antikorrupsjon

Statkraft skal ha en høy etisk standard og en forretningskultur med nulltoleranse for korrupsjon. Statkraft motarbeider alle former for korrupsjon, både i offentlig og privat sektor. Vi verken tilbyr, gir, aksepterer, ber om eller tar imot bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler, verken direkte eller indirekte, for forretningsmessig eller personlig vinning, verken for oss selv eller andre.

Statkrafts forpliktelse til å ha et høyt integritetsnivå kommer klart til uttrykk i konsernets leveregler. Statkraft har også innført omfattende interne regler og retningslinjer for forretningsetikk og antikorrupsjon.

Statkraft har virksomhet i en rekke forskjellige markeder. Noen av disse ligger høyt på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, og det legges spesiell vekt på å håndtere korrupsjonsrisiko i disse markedene. Det er gjennomført analyser av korrupsjonsrisiko for alle forretningsområder, med særskilte analyser for samtlige steder der risikoen er høy.

Statkraft har implementert antikorrupsjonsopplæring for alle ansatte, og interne kontroller og prosedyrer for å forhindre korrupsjon blir systematisk revidert. Opplæringsprogrammet har som mål å gi kunnskap om relevant antikorrupsjonslovgivning og Statkrafts regler, gjøre de ansatte bedre forberedt på å håndtere risiko, samt fremme en etisk kultur med økt rapportering av bekymringer. Programmet består av forskjellige elementer, og klasseromsundervisning eller e-læring er obligatorisk for alle. Hvordan metodene kombineres i den enkelte forretningsenhet avhenger av enhetens risikoprofil. Denne profilen defineres i henhold til de ansattes geografiske arbeidssted og funksjoner.

I tillegg har Statkraft utarbeidet praktiske retningslinjer som gir de ansatte veiledning i hvordan man skal håndtere etiske utfordringer. Retningslinjene er et supplement til styrende dokumenter, antikorrupsjonshåndboken og e-læringsprogrammer om antikorrupsjon.

For mer informasjon om Statkrafts forretningsetikk og antikorrupsjonsarbeid, se Statkrafts årsrapport.

Relaterte dokumenter

Tittel Størrelse Type
Statkrafts leveregler 0,1MB .PDF