Klima og miljø

Vassdrag

Statkraft gjennomfører aktiviteter som støtter omleggingen til en lavkarbon- og klimarobust økonomi ved å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger.

I 2015 var over 99 prosent av Statkrafts kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, og nyinvesteringer gjøres utelukkende innen fornybar energi. Alle former for kraftproduksjon er imidlertid forbundet med forskjellige typer inngrep i naturen. Systematisk miljøforvaltning i tråd med god internasjonal praksis gjør inngrepene så små som mulig og kompenserer for den negative miljøeffekten av konsernets aktiviteter.

Klima

Klimaendringer og global oppvarming er blant de største utfordringene i vår tid. Statkraft bidrar til å takle disse utfordringene ved å tilby både avbøtende tiltak og tilpasning. Vår produksjon av fornybar energi – der vannkraft utgjør kjernen – har et svært begrenset karbonfotavtrykk. Driften av kraftverk og reservoarer kan justeres for å dempe virkningen av flom eller tørke. De store, norske vannmagasinene gjør oss i stand til å produsere kraft også i perioder med lite tilsig. Denne fleksibiliteten kan brukes til å supplere mer variable energikilder som solkraft og vindkraft.

Som produsent av fornybar kraft er Statkraft direkte eksponert for klimaendringene. For det første kan endringer i tilgangen på naturressurser (nedbør, avrenning og vind) ha betydelig innvirkning på lønnsomheten i anleggene våre. Dessuten vil utformingen av klimapolitikken påvirke både dagens og fremtidens virksomhet og forretningsmuligheter.

Som ledende på fornybar energi i Europa trenger Statkraft en grundig forståelse av forskriftsrammeverk, nasjonal og internasjonal klimapolitikk, forhandlinger og prosesser så vel som hvordan klimaendringene innvirker på våre fornybare ressurser. Vi har valgt et konkret klimascenario som utgangspunkt for Statkrafts langsiktige analyse- og evalueringsarbeid. Dessuten har Statkraft opprettet et forskningsprogram som fokuserer på å utvikle virksomhetsspesifikk klimakunnskap. Dette vil hjelpe oss å bruke de globale klimamodellene i planlegging og drift av våre kraftverk. Statkraft deltar i den internasjonale klimadebatten og er aktivt med i samtalen om karbonprising som det mest effektive virkemiddel for å nå nullkarbonsamfunnet.

Miljø

Statkrafts kjernevirksomhet omfatter vannkraft og vindkraft. Begge teknologiene har et lite karbonfotavtrykk, men i likhet med alle andre former for energibruk, fører de til inngrep i økosystemer og landskap. Statkrafts mål er å foreta slike inngrep så forsiktig som mulig og tilpasse dem til lokale forhold.

Det er mange fordeler med vindkraft, ikke minst lave utslipp, "high efficiency/energy ratio payback", lang levetid og stor grad av regulerbarhet. Fordi de norske vannreservoarene er så store, kan vi produsere strøm selv når det er lite tilsig. Denne fleksibiliteten er spesielt viktig i kombinasjon med teknologier med mer ujevn forsyning, for eksempel vindkraft. Utbygging og drift av vannkraftverk gjør at vassdrag og reguleringsanlegg kan brukes på mange forskjellige måter, for eksempel til vanning, drikkevann, transport og rekreasjon. I tillegg er flomkontroll ved hjelp av reservoarer et viktig sikkerhetstiltak mange steder.

Statkrafts mål er å ha en bærekraftig vannforvaltning, og når det gjelder vassdrag og fisk er miljøinnsatsen vår svært omfattende. Vi kan nevne arbeid som miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat, utsetting av fisk, rognplanting, bygging av fisketrapper og forbedring av terskler og vandringshindre.

Vindkraft er en annen fornybar teknologi som er nesten utslippsfri. Trenden nå er å ha større, mer effektive vindmøller, høyere tårn og færre vindmøller i hver vindpark, og dette anses som mer positivt for miljøet.

Både på land og til havs møter Statkrafts vindkraftssatsning miljøutfordringer. Fugl er et gjennomgangstema, både på grunn av faren for at fugl skal kollidere med vindmøller, og fordi vindparker kan fordrive fuglearter fra deres naturlige leveområder eller danne barrierer for viktige trekkruter. Etablering av vindparker med tilhørende infrastruktur kan påvirke livsvilkårene for planter og dyr, spesielt i byggefasen. Støy og landskapsestetikk er også tema som blir nøye vurdert i forbindelse med etablering av nye vindparker.

Statkraft har også virksomhet innen andre teknologier, i første rekke produksjon av gasskraft, produksjon av biokraft, produksjon av fjernvarme, samt nettdistribusjon og noe gassdistribusjon.

For mer informasjon, se Statkrafts årsrapport.