Helse og sikkerhet

Å vise omsorg for hverandre står sentralt i Statkrafts kultur. Det er helt avgjørende å ha et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø, og det gjelder uansett hvor vi befinner oss. Statkraft har som mål å ha null alvorlige personskader både for våre egne ansatte og for kontraktørpersonell, leverandører, samarbeidspartnere og tredjeparter.

Statkraft arbeider aktivt og systematisk for å skape en verdibasert sikkerhetskultur som bygger på åpenhet, klare krav og kontinuerlig forbedring. For å oppnå dette har Statkraft utarbeidet et program som skal styrke arbeidet med helse og sikkerhet. Programmet inneholder bl.a. ledende indikatorer for helse- og sikkerhetsresultater, økt fokus på aktiviteter med høy risiko og opplæringsmoduler for forskjellige målgrupper i selskapet.

Statkrafts medarbeidere får opplæring i sikkerhetsrisiko som er tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. Alle ansatte har tilgang til et grunnleggende, nettbasert sikkerhetskurs. I tillegg har vi mer omfattende kurs for praktiske arbeidsoperasjoner og prosjektaktiviteter. De dekker for eksempel hvordan man oppdager sikkerhetsrisiko, arbeid i høyden, håndtering av mobile anlegg, trafikksikkerhet, elektriske anlegg, planlegging og koordinering av sikkerhetsarbeid og beredskapsarbeid.

Ulykker, nesten-ulykker og farlige forhold registreres i konsernets rapporteringsverktøy, hvilket gjør det mulig å analysere hendelser og følge opp på en effektiv måte. Alvorlige hendelser med, eller med potensial for, alvorlige konsekvenser blir gransket eller gjennomgått i henhold til en fast prosedyre for å avdekke alle sider ved hendelsen. Formålet er å avdekke både direkte og bakenforliggende årsaker. Informasjonen blir oppsummert og fulgt opp av den ansvarlige enheten og det aktuelle styret.

For mer informasjon, se Statkrafts årsrapport.