Vesle Kjela kraftverk

Tail flyt av trekningen tunnel fra Kjelavatnet.

Statkraft vil utnytte en større del av energipotensialet som finnes i Tokke-Vinje-vassdraget og har fått konsesjon for å bygge ut Vesle Kjela kraftverk med inntak i eksisterende reguleringsmagasin Kjelavatnet i Vinje kommune i Telemark.

Vesle Kjela kraftverk inngår som nytt ledd i en allerede eksisterende regulering. Det såkalte Tokke-systemet ble bygget fra 1960-tallet og har i alt åtte kraftverk og en samlet årsproduksjon på 4,3 TWh. Vesle Kjela kraftverk har en beregnet årsproduksjon på ca. 31 GWh. Kraftverket bygges ut under forutsetning av tilfredsstillende økonomi.

Effekter på miljø og natur

Byggingen av Vesle Kjela kraftverk vil bidra til økt produksjon av fornybar energi i Norge. Dette vil skje i et område der kraftproduksjon er viktig lokalt. Statkraft utnytter infrastrukturen som allerede er etablert med Kjela kraftverk og unngår nye vesentlige arealinngrep.

Tippene for tunnelmassene, portalen inn til kraftstasjonen samt redusert vannføring mellom Vesle Kjelavatnet og inntaket til overføringstunnelen til Førsvatnet, blir de eneste synlige tegnene på utbyggingen.

Samfunn og ringvirkninger

Stasjonen vil være med på å sikre arbeidsplassene hos Statkraft. Byggingen vil bidra til lokal verdiskaping og sysselsetting i anleggsperioden.

Størrelsen på kraftverket tilsier at lokale næringsinteresser vil kunne få oppdrag og leveranser i forbindelse med anleggsarbeidene. Videre vil kommunen bli tilført årlige inntekter i form av skatter og avgifter knyttet til driften av kraftverket. Det eksisterende strømnettet (22 kV) vil bli gjenstand for en opprusting som også vil komme lokalsamfunnet til gode.

Kraftverket vil ellers kunne bidra til å sikre effekttilgangen til lokalsamfunnet.

Teknisk plan

Fra tappetunnelen føres vannet først via en kort skråtunnel til kraftstasjonen som plasseres i fjell dypt under dagens tappetunnel. Herfra blir det en lang utløpstunnel, 1300 meter, med et tverrsnitt på ca. 22 m2. Adkomsten til kraftstasjonen vil skje via eksisterende vei og en ca. 450 meter lang adkomsttunnel.

I kraftstasjonen skal det installeres en vertikal Francis-turbin, dimensjonert for 20 m3/s og nominell effekt 8,5 MW. Energien føres ut på Vest Telemark Kraftlag (VTK) sin 22 kV-linje i området.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Konsesjonssøknad 9,1MB .PDF
Planendring 1MB .PDF