Statkraft biomasse

I dag er det produksjon av flis som er den mest synlige aktiviteten på det gamle industriområdet. Trevirke kommer med fraktebåter og lastebiler fra hele østlandsregionen til Tofte, hvor det er både dypvannskai og godt med lagringsplass der de gamle fabrikkbygningene stod.

På tomten kan det lagres opp til 150 000 tonn tømmer, i tillegg til 25 000 tonn treflis og bark. Den store lagringsplassen muliggjør lagring av treverket gjennom en periode på flere måneder, noe som lar materialet tørke naturlig og uten tilført energi. Dette gjør treflisen vi selger til et produkt med veldig lavt karbonfotavtrykk. Høsten 2018 ble det også lagt om fra dieseldrift til en miljøvennlig elektrisk kutter, samtidig som maskineriet ble bygget inn i en støy- og støvisolerende huggehall.

Tømmeret som brukes er av industrifliskvalitet, og regnes som overskuddsmateriale fra trelastindustrien. Bøyde og smale trestammer, avkapp, skalker og andre rester som ikke kan brukes til produksjon av planker og bord, tørkes og foredles til energiformål. Flere større kraftvarmeanlegg i Danmark bytter ut fossilt kull mot fornybar energi, og bioflis fra Statkraft er en viktig bidragsyter til utslippsreduksjoner i denne sektoren.

Flisproduksjonen på Tofte videreføres for å opprettholde en stabil verdikjede for tømmer. Den planlagte biooljeproduksjonen på tomten vil kreve en sikker forsyning av store mengder tremateriale.  Det er for tiden et godt marked for de aktuelle massekvalitetene, og en godt vedlikeholdt, langsiktig kontakt med tømmerindustrien sikrer at råvarene ikke sendes direkte til eksportmarkedet og blir utilgjengelig for norsk produksjon i fremtiden.

Bærekraft er kritisk for Statkraft og våre kunder. Statkraft Tofte har PEFC og SBP-sertifiseringer, og gjennomgår årlig revisjon fra en uavhengig tredjepart av interne prosesser og klimagassberegninger for å sikre samsvar med kravene som stilles. Les mer om bærekraftsdokumentasjonen vår her.

Hvis du ønsker å vite mer om vår biomasseforsyning, ta kontakt på biomass@statkraft.com.