Songa og Trolldalen dammer

Songavatn med Songa og Trolldalen dammer er et oppstrøms vannmagasin i Tokkestrengen. Begge dammene skal nå gjennomgå et omfattende rehabiliteringsarbeid. Arbeidet startet opp sommeren 2017 og skal senest være ferdig høsten 2020.

Statkraft  rehabiliterer Songa og Trolldalen dammer. Arbeidene vil i hovedsak omfatte plastring av nedstrøms damsider og damkrone på Songa og Trolldalen dammer. Utover arbeid på dammene blir det etablering og drift av steinbrudd for uttak av masser til damarbeidene samt etablering av rigg med brakker og verksted, anleggsveier og mellomlager for masser. For massetransport og øvrig anleggstrafikk vi denne i stor grad følge Songaveien der dette er naturlig.

Fremdrift

Det var oppstart i prosjektet juli 2017 og det vil vare til høsten 2019, eventuelt til høsten 2020. Arbeidene gjennomføres som sesongarbeider fra vår til høst/vinter. Brudd driften kan ved behov pågå i vinterperioden begrenset frem til slutten av januar i 2018. Avhengig av fremdrift og entreprenørens behov så vil oppstart og avslutning av sesonger variere. Det må påregnes at sesongene kan vare fra etter påske til ut desember.

Link til video og bildearkiv for prosjektet: http://www.springbook.no/scope/statkraft/songa/

Allmenn ferdsel i anleggsområdet

Generelt vil anleggsområdet bli avstengt for allmennheten. Spesielt farlige områder som steinbrudd vil bli markert/inngjerdet. Det vil bli satt opp informasjonsskilt om anleggsarbeidene ved avkjøring til Songaveien fra FV362, i kryss nedstrøms Songa dam og ved Trolldalen dam.

Songaveien

Songaveien vil i hovedsak bli holdt åpen for allmenn ferdsel i anleggsperioden, men kan i perioder ha begrenset åpningstid der veien blir åpnet i kortere perioder daglig og/eller trafikkregulering mellom Songa og Trolldalen dammer. Trafikksikringstiltak i form av trafikkregulering er nødvendige for å ivareta sikkerheten til allmenheten i forbindelse med anleggstransport til og fra dammene. 

Det vil bli satt opp informasjonsskilt om anleggsarbeidene og trafikkregulering ved avkjøring på Venemo, ved Songa dam og ved Trolldalen dam. 

Snøscooterløyper

Songaveien vil bli brøytet dersom det vil pågå arbeider utover høst/vinter frem til slutten av januar. Det blir ikke brøytet fra 1. februar og til etter påske på grunn av at snøscooterløyper prioriteres. I perioden som Songaveien brøytes blir den stengt for all trafikk utover anleggstrafikk til damarbeidene. Ved spesielle tilfeller som transport av materialer vil det være anledning til å kjøre inn til avtalt plass på anlegget. Denne type transporter må avtales spesielt og i god tid i forveien med Statkrafts anleggsledelse.

Bruk av Naustnuten båtnaust og båtutsett 

Veien til Naustnuten vil bli midlertidig fjernet som følge av damarbeidene, i denne perioden blir det ikke tilgang til båtnaustene og båtutsett. De som har båtnaust og båter ved Naustnuten og som skal benyttes i denne perioden må enten ta båtene med til andre steder eller parkere båtene på parkeringen i Trolldalen. Tidsrom med stengt vei til Naustnuten er avhengig av entreprenørens fremdrift men planlegges å være begrenset til sesongen 2017 med stengning fra ca 15 juli 2017.

Beiting og gjerde for husdyr på beite

Gjerde for husdyr som i noen år har vert plassert på Songadammen og i steinbruddet ved overløp må fjernes i anleggsperioden. Grunneiere som selv benytter beite eller leier bort er ansvarlig for fjerning av gjerdene eller varsle den som leier beiterett. Skal gjerdene settes tilbake etter anleggsperioden må dette godkjennes/avklares med Statkraft.

INFORMASJON - NEDLASTBAR

Tittel Størrelse Type
Landskapsplan 23,4MB .PDF
Varsel om flyforbud 0,4MB .PDF
Informasjonsbrosjyre for prosjektet 1,3MB .PDF
Songavegen jul og nyttår 2017 19KB .PDF