Statkrafts
Lavutslipps-
scenario
2019

Energisektoren står midt i en utvikling med gjennomgripende teknologiske, politiske og markedsmessige endringer. I vårt Lavutslippsscenario presenterer vi et globalt scenario fram mot 2050 der vi analyserer globale og regionale drivkrefter i energimarkedene.

Last ned hele rapporten (.pdf 4MB)

Scroll ned for å se høydepunktene
Sol- og vindkraft blir billigere

Vi anslår at over 80% av verdens elektrisitetsmiks i 2050 dekkes av fornybare energikilder.

Allerede i 2035 vil solkraft bli den største kilden til kraftproduksjon globalt. I 2050 vil solkraft dekke nesten 40% av produksjonen, og vindkraft vil dekke nær 30%.

2050
De energirelaterte klimagassutslippene i 2050 blir 44% lavere enn i dag og energisektoren globalt vil da følge en utslippsbane i tråd med 2-gradersmålet.
I 2050 vil elektrisitet dekke over 40% av energiforbruket i bygnings-, industri- og transportsektorene - fra 20% i dag. Nesten alle nye personbiler og 60% av nye tyngre kjøretøy går på elektrisitet og hydrogen i 2050.
Rimelig og ren kraft gir flere tilgang til strøm og elektrifisering blir en viktig klimaløsning.
Kostnadene for solkraft faller med 50% og vindkraft med 40% til 2050.
Kostnadene ved å øke klimaambisjonen fra 2 til 1,5 grader er mindre enn 1% av BNP og langt lavere enn kostnadene ved å ikke gjøre noe.
Last ned hele rapporten (.pdf 4MB)