Etablerer samarbeid om vindkraft på Fosen

03.03.2014 12.43 | pressemelding

Vindpark på Kvenndalsfjellet sett fra Linesøya (illustrasjon)

De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten.

Samarbeidet øker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang også til de øvrige konsesjonsgitte parkene på Fosen.

Partene innleder nå forhandlinger med sikte på å etablere et felles selskap som skal eie de tre vindparkene. Den samlede kapasiteten på de tre prosjektene er over 600 MW, og en investeringsbeslutning for de tre parkene vil medføre at Statnett kan fatte beslutning om å bygge ny sentralnettslinje fra Namsos til Storheia.

I 2013 ga Olje- og energidepartementet konsesjon til vindparker og kraftlinjer i Midt-Norge som til sammen kan gi det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på mange år, med samlede investeringer opp mot 20 milliarder kroner. Vindparkene og kraftlinjene i området er gjensidig avhengige av hverandre for å kunne realiseres.

De to eksisterende vindkraftselskapene som har konsesjonene på Fosen, Sarepta Energi og SAE Vind, fortsetter utviklingen av de øvrige parkene. Det betyr at Sarepta Energi, som eies av TrønderEnergi og NTE i fellesskap, skal arbeide videre for å bygge Ytre Vikna 2, Harbaksfjellet, Sørmarkfjellet og Frøya på til sammen 436 MW. SAE Vind, eid av Agder Energi og Statkraft, viderefører arbeidet med utvikling av Svarthammaren og Geitfjellet i Snillfjord og utvidelsen av Hitra vindpark, til sammen 395 MW.

I et nytt vindkraftselskap vil Statkraft eie 50,1 prosent, Agder Energi 20,9 prosent og de trønderske kraftselskapene NTE og TrønderEnergi vil eie 14,5 prosent hver. Partene er videre enige om at Statkraft skal være ansvarlig for utvikling, utbygging og drift av vindparkene på vegne av selskapet.

Partene har som mål å ta investeringsbeslutning for utbygging av de tre prosjektene i løpet av første halvår 2015, forutsatt lønnsomhet i prosjektene. Samlet investeringsbehov for de tre vindparkene er om lag 7 milliarder kroner. Selskapet vil legge til rette for en ekstern egenkapitalinnhenting i forkant av en investeringsbeslutning. Samarbeidet gir de fire eierne økt fleksibilitet til å vurdere hvor mye kapital de ønsker å investere i den videre vindkraftutbygginga.

Vedlegg: Fakta om de tre vindkraftprosjektene og selskapene

De tre vindkraftprosjektene:

 • Den totale produksjonen av fornybar energi fra de tre parkene tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 100 000 husstander, rundt 2000 GWh
 • Vindkraftprosjektet Roan på Fosen i Sør-Trøndelag har konsesjon på 300 MW og eies av Sarepta AS. Selskapet eies av NTE og TrønderEnergi med 50 % hver.
 • Vindkraftprosjektene Storheia (220 MW) og Kvenndalsfjellet (120 MW) på Fosen i Sør-Trøndelag eies av SAE Vind DA, som eies av Statkraft og Agder Energi med henholdsvis 62 % og 38 % hver.

Selskapene:

TrønderEnergi

 • TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS
 • Virksomheten omfattes produksjon og salg av energi samt distribusjon av energi
 • Årlig kraftproduksjon 2000 – 2500 GWh
 • Årlig omsetning ca 1,7 mrd kroner
 • Antall ansatte ca 500

NTE

 • Eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune
 • Virksomheten omfattes produksjon og salg av energi, distribusjon av energi, utbygging og salg av fiberbredbånd og innholdstjenester, salg av elektroinstallasjonstjenester
 • Årlig kraftproduksjon ca 4000 GWh
 • Årlig omsetning ca 3,5 mrd kroner
 • Antall ansatte ca 700

Statkraft

 • Heleid av den norske stat
 • Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme – og er en stor aktør i europeisk krafthandel
 • Årlig kraftproduksjon ca 55.900 GWh
 • Årlig omsetning (2013) 47,5 mrd kroner
 • Antall ansatte ca 3600

Agder Energi

 • Eiet av 30 kommuner på Agder (54,5 %) og Statkraft (45,5 %)
 • Blant landets største kraftkonsern, med virksomheter innen bl.a. kraftproduksjon, kraftdistribusjon, fjernvarme, kraftomsetning og entreprenør
 • Årlig kraftproduksjon ca 8 000 GWh
 • Årlig omsetning (2013) ca 9,9 mrd kroner
 • Antall ansatte 1550