Statkraft AS: Forhandlingene om BKK avsluttes

11.11.2013 08.00 | pressemelding

(Oslo 11.11.2013) Intensjonsavtalen fra 24. januar mellom Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag (SKL), Sognekraft og Statkraft termineres. Det har ikke har vært mulig å bli enige om verdien på aktiva. Arbeidet med å komme frem til en avtale basert på intensjonen om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet, er dermed avsluttet.

BKK eies i dag av Statkraft med 49,9 %, Bergen kommune med 37,75 % og 16 landkommuner eier de resterende 12,35 %.

Intensjonsavtalen skulle danne basis for å starte forhandlinger om en transaksjon som skulle bidra til:

  • å rydde i eierskap og tilrettelegge for et tettere industrielt samarbeid mellom kraftselskapene på Vestlandet
  • å tilrettelegge for en god industriell og økonomisk utvikling og vekst for BKK samt sikre offentlig kontroll og en god regional forankring og styring
  • at Statkraft trådte ut som aksjonær i BKK

Forhandlingene basert på Intensjonsavtalen har vært en lang og krevende prosess der partene aktivt har forsøkt å finne løsninger. Til tross for det, har det ikke vært mulig å komme frem til en omforent løsning som innbefatter enighet av verdiene på aktiva som skulle inngå i transaksjonen. Partene er derfor enige om å avslutte prosessen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12