Statkraft AS – resultat for tredje kvartal 2011 - Stabilt resultat fra driften

10.11.2011 08.00 | pressemelding

Logotype for Q3 2011

(Oslo, 10. november 2011) Statkraft oppnådde i tredje kvartal et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1751 millioner kroner, sammenlignet med 1830 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Underliggende driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) på 1188 millioner kroner var på linje med fjoråret. Som en følge av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger ble det bokførte resultatet etter skatt -1583 millioner kroner, sammenlignet med 1163 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Kvartalsresultatet var preget av høyt tilsig og lavere nordiske kraftpriser, men inntektsfallet ble motvirket av noe høyere produksjon, høyere inntekter fra industrikraftporteføljen og noe lavere driftkostnader. Samlet sett med førte dette at resultatet fra den underliggende driften bare hadde en svak nedgang sammenlignet med tredje kvartal i 2010.

Statkraft regnskapsfører sin aksjepost i E.ON AG til børskurs, og ytterligere nedskrivning av posten samt urealiserte valutatap medførte at det bokførte resultatet før og etter skatt ble negativt for kvartalet.

- Resultatet fra driften er tilfredsstillende i et marked med lave nordiske kraftpriser mot slutten av perioden. Statkraft har også i tredje kvartal tatt nye viktige beslutninger i videreutviklingen av konsernet. Vi har fattet store investeringsbeslutninger om vannkraftverk i Tyrkia og Panama, vindkraftverk i Sverige og avtale om kjøp av energiselskap i Brasil, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for årets ni første måneder endte underliggende EBITDA på 7823 millioner kroner mot 9475 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Til tross for en noe høyere kraftproduksjon i tredje kvartal medførte den stramme ressurssituasjonen i første halvår at konsernet i sum for ni måneder hadde en betydelig lavere nordisk vannkraftproduksjon. Resultatet etter skatt ble 712 millioner kroner sammenlignet med 6759 millioner kroner i samme periode i fjor, hvor nedgangen primært skyldes nedskrivning av aksjene i E.ON samt urealiserte verdiendringer på valuta.

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for tredje kvartal var på 10,9 TWh sammenlignet med 10,6 TWh i samme periode i fjor. For årets ni første måneder var produksjonen 35,7 TWh mot 39,4 TWh i 2010. Ressurssituasjonen har bedret seg raskt, og ved utgangen av tredje kvartal var den samlede magasinfyllingen i Norden på 102 prosent av normalt nivå.

I tredje kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 36,0 EUR/MWh (45,9), mens den for de ni første månedene var 51,5 EUR/MWh (50,2). Den gjennomsnittlige spotpri-sen på den tyske energibørsen EEX var på 49,2 EUR/MWh (43,8) for tredje kvartal og 51,5 EUR/MWh (42,3) for ni måneder.

I forbindelse med avleggelse av regnskapet for tredje kvartal ble det avdekket en feil i rapportert regnskap for andre kvartal. Regnskapet ble feilaktig belastet negativt med 415 millioner kroner. En nærmere redegjørelse og korrigert delårsregnskap for andre kvartal gis i note 9 til regnskapet for tredje kvartal.

NOK mill.Q3 2011Q3 2010Endringer
Brutto driftsinntekter1 4193 4448 -6 %
Underliggende1 EBITDA 1751 1830 -4 %
Underliggende1 driftsresultat 1188 1193 -0,4 %
Resultat før skatt -1193 1627 -173 %
Resultat etter skatt -1583 1163 -236 %
Netto kontantstrøm fra drift 1567 3737 -58 %
Rentebærende gjeld (brutto) 39 933 42 627 -6 %
Likviditetsbeholdning 14 702 5 275 +179 %
Pris Nord Pool (EUR/MWh) 36,0 45,9 -22 %
Pris EEX, base (EUR/MWh) 49,2 43,8 +12 %
Gasspris TTF (EUR/MWh) 21,9 18,9 +16 %
Produksjon (TWh) 10,9 10,6 +3 %

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.