Akseptabelt resultat drevet av høyere priser og lavere produksjon

11.11.2010 08.00 | pressemelding

Logotype for Q3 2010

Høyere kraftpriser i spotmarkedene, men lavere produksjon, ga Statkraft et underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1745 millioner kroner i tredje kvartal, en økning fra 1444 millioner kroner i samme periode i fjor. Underliggende resultat etter skatt endte imidlertid på 469 millioner kroner, en nedgang fra 600 millioner kroner i fjor, som en følge av lavere bidrag fra tilknyttede selskaper.

Samlet for årets ni første måneder i 2010 endte underliggende EBITDA på 9629 millioner kroner, sammenlignet med 8098 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. Tilsvarende var underliggende resultat eter skatt på 4940 millioner kroner, mot 4 415 millioner kroner på samme tid i fjor.

- Kvartalsresultatet er som forventet for denne tiden av året, og drives i hovedsak av sesongmessige variasjoner. Resultatene hittil i 2010 speiler imidlertid en god energidisponering gjennom året. Statkraft hadde en høy produksjon i vinter som følge av kaldt vær og høye kraftpriser, mens vi deretter har valgt å spare noe på vannet i magasinene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

I tredje kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 45,9 EUR/MWh (31,3). Prisene i årets ni første måneder har vært betydelig høyere, sammenlignet med tilsvarende periode i 2009, og endte på 50,2 EUR/MWh (34,5) for årets første ni måneder. I det tyske markedet var den gjennomsnittlige spotprisen på 42,3 EUR/MWh (38,9) i de første ni månedene, og 43,8 EUR/MWh (37,1) i tredje kvartal.

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for tredje kvartal var på 10,6 TWh (11,9 TWh). Vannkraftproduksjonen var på linje med tredje kvartal i fjor, mens gasskraftproduksjonen var betydelig lavere. I løpet av de ni første månedene produserte Statkraft totalt 39,6 TWh, som er på størrelse med produksjonen i samme periode i fjor på 39,1 TWh. I fjerde kvartal forventes det en relativt lavere vannkraftproduksjon sammenlignet med samme periode i fjor, på grunn av magasinnivåer under det normale. Ved utgangen av september var den samlede magasinfyllingen i Norden på 18 % under normalt nivå, ifølge NVE.

Statkraft hadde brutto driftsinntekter på 20 314 millioner kroner (17 518 millioner) i årets første ni måneder. Det rapporterte regnskapet er påvirket av urealiserte verdiendringer og engangsposter, og det regnskapsmessige resultatet var på 6759 millioner kroner (5938 millioner kroner) etter skatt.

Statkraft har i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2010 korrigert for tidligere beregninger av underliggende skattekostnader i 2009 til og med 2. kvartal 2010, som knyttes til verdiendringer på verdipapirer underlagt fritaksmetoden. Det regnskapsførte resultatet etter skatt er ikke påvirket.

Finansielle hovedtall

NOK mill.9m 20109m 2010Endringer
Brutto driftsinntekter* 19 920 17 518 14 %
Underliggende* EBITDA 9 629 8 098 19 %
Underliggende* driftsresultat 7 720 6 177 25 %
Underliggende* resultat før skatt 8 490 6 668 27 %
Underliggende* resultat etter skatt 4 940 4 415 12 %
Netto kontantstrøm fra drift 10 875 10 271 6 %
Brutto investeringer 2 596 3 421 -24 %
Brutto rentebærende gjeld 42 627 48 496 -12 %
Likviditetsbeholding 5 275 11 770 -55 %
Pris Nord Pool (EUR/MWh) 50,2 34,5 46 %
Pris EEX (EUR/MWh) 42,3 38,9 9 %
Pris gass TTF (EUR/MWh) 16,3 12,7 28 %
Produksjon (TWh) 39,6 39,1 1 %

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Q3/2010 Statkraft AS - Presentation 0,5MB .PDF
Q3/2010 Statkraft AS - kvartalsrappor 0,6MB .PDF
Q3/2010 Statkraft AS - nøkkeltall 4,5MB .PDF