3. kvartal 2009

12.11.2009 08.00 | pressemelding

Curbed result due to lower electric prices in Q3 2009

(Oslo, 12. november 2009) Statkrafts underliggende resultat før skatt ble 6668 millioner kroner i årets tre første kvartaler (8419 millioner kroner) , og 888 millioner kroner i 3. kvartal (1698 millioner kroner). Underliggende resultat etter skatt ble 3559 millioner kroner hittil i år (5205 millioner kroner), og 233 millioner kroner (693 millioner kroner) i kvartalet. Resultatet er påvirket av at kraftprisene er lavere i år enn i fjor. Konsernet vil nå gjennomføre tiltak for å tilpasse seg svakere markedsutsikter og selskapets kapitalsituasjon.

- Statkrafts resultater gjenspeiler en krevende markedssituasjon. Svakere markedsutsikter, kombinert med en fortsatt uavklart kapitalsituasjon, fører derfor til at vi kommer til å gjennomføre tiltak for å sikre konsernets finansielle styrke. Vi vurderer for øyeblikket særskilte effektiviseringstiltak for økt lønnsomhet på kort sikt. Samtidig vil investeringsplanene bli revidert avhengig av utfallet av søknaden om styrket egenkapital og endret utbyttepolitikk. I tillegg vurderes en restrukturering av balansen på mellomlang sikt, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Statkrafts resultat i årets tre første kvartaler er påvirket av lavere priser. Innlemmelse av ny virksomhet knyttet til byttehandelen med E.ON AG og konsolideringen av SN Power bidrar likevel positivt. Driftsinntektene økte som følge av disse transaksjonene, men fallet i kraftprisene har medført en lavere kapasitetsutnyttelse og konsernets inntekter har derfor ikke hatt samme relative vekst som kostnadene i konsernet.

Kraftprisene i det nordiske og tyske markedet i årets tre første kvartaler var på henholdsvis 34,5 EUR/MWh (42,7 EUR/MWh) og 38,9 EUR/MWh (65,1 EUR/MWh). Prisene er preget av en lavere etterspørsel - særlig i den kraftkrevende industrien - og lavere råvarepriser på kontinentet.

Konsernet produserte 11,9 TWh kraft i 3. kvartal (10,4 TWh), og 39,1 TWh i årets tre første kvartaler (38,1 TWh). Vannkraftproduksjonen økte i årets ni første måneder som følge av konsolideringen av SN Power og nye kraftverk fra byttehandelen med E.ON AG. Den norske vannkraftproduksjonen var imidlertid vesentlig lavere som følge av lavere kraftpriser. Gass- og vindkraftproduksjonen var på nivå med samme periode i fjor.

Det rapporterte regnskapet er påvirket av store urealiserte verdiendringer og det ujusterte regnskapsresultatet etter skatt ble 5938 millioner kroner hittil i år (4599 millioner kroner), og 2645 millioner kroner i kvartalet (1381 millioner kroner).

Konsernet hadde brutto driftsinntekter på 4588 millioner kroner i 3. kvartal (4778 millioner kroner). Akkumulert for årets ni første måneder var brutto driftsinntekter 17 518 millioner kroner (16 723 millioner kroner), hvilket representerer en økning på 5 %. Økningen skyldes primært den nye virksomheten.

Underliggende driftsresultat var 814 millioner kroner i 3. kvartal (2065 millioner kroner), og 6177 millioner kroner hittil i år (7957 millioner kroner). En nedgang på henholdsvis 61 % og 22 %.

Viktige hendelser i kvartalet

I august inngikk Statkraft og det svenske skogindustriselskapet Södra en intensjonsavtale om fornybar energi. Avtalen inkluderer alle el-leveranser for Södra-konsernet i Norge, utvikling og utbygging av vindkraft på Södras eiendommer i Sverige, bygging av Sveriges lengste restvarmeledning og levering av biobrensel fra Södra til Statkrafts fjernvarmeanlegg i Sverige. Prosjektene i denne porteføljen har et investeringspotensial på inntil 8,5 milliarder kroner i perioden frem til 2017. 1. oktober ble det inngått en avtale om samarbeid innen vindkraft som innebærer at Statkraft kjøper 90,1 % av Södras selskap for utvikling av vindkraft. Virksomheten drives videre i to selskaper, ett for investering, eierskap og drift, hvor Statkraft vil eie 90,1 % av aksjene, og ett for tidligfase prosjektutvikling hvor Statkraft vil eie 40 % av aksjene. Porteføljen inneholder prosjekter i ulike stadier under utvikling med et totalt potensial på om lag 608 MW installert kapasitet og 1,6 TWh årlig produksjon.

16. september ble Trondheim Energi og TrønderEnergi enige om prinsippene for en nettfusjon i Sør-Trøndelag. Selskapene har startet kommersielle forhandlinger med felles intensjon om å fusjonere nettselskapene Trondheim Energi Nett og TrønderEnergi Nett. Fusjonen gjennomføres ved at TrønderEnergi, fra det antatte fusjonstidspunktet 1. januar 2010, kjøper seg opp til en eierandel på 51 % i det fusjonerte selskapet, og samtidig forplikter seg til å kjøpe de resterende 49 % av selskapet fra 1. januar 2013.

24. september undertegnet Statkraft og det italienske selskapet Solar Utility SpA en avtale om kjøp av åtte byggeklare solkraftprosjekter i Puglia-regionen i sørøst-Italia. Prosjektene har en samlet kapasitet på nesten 20 MW, og er et første steg mot en ambisjon om å utvikle et kraftsenter for fornybar energi i Italia.

I 3. kvartal fikk Statkraft og det skotske selskapet Duke Energy konsesjon for bygging av vindparken Berry Burn (Statkrafts eierandel 50 %) i Skottland. Parken vil bestå av 29 turbiner med en total installert effekt på inntil 78,3 MW.

Elkem og Statkraft er enige om rammene rundt et samarbeid om et energigjenvinningsprosjekt ved silisiumsmelteverket på Thamshavn i Orkanger. Etter positivt tilsagn om støtte fra ENOVA ble en samarbeidsavtale signert i september. Partene vil sammen arbeide med en hovedstudie som vil danne grunnlaget for en investeringsbeslutning i 1. halvår 2010.

Alle fysiske installasjoner ved prototypen for et saltkraftverk på Tofte er ferdigstilt. En vellykket test av anlegget ble gjennomført 2. oktober, og offisiell åpning blir 24. november. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å videreutvikle membraner i samarbeid med en rekke eksterne partnere.

Kraftsalgsselskapet Fjordkrafts kundesenter er kåret til energibransjens beste på kundeservice. Kåringen er et resultat av en omfattende test av kundeservicen til 56 selskaper fra ni ulike bransjer.

  1. Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter i konsernet og tilknyttede selskaper.
  2. Tall i parentes viser sammenlignbare tall for tilsvarende periode i 2008.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25,1 milliarder kroner og et underliggende resultat etter skatt på 8,1 milliarder kroner. Statkraft har over 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Q3 2009 Kvartalsrapport 1,2MB .PDF
Q3 presentasjon 2009 0,7MB .PDF