Statkraft og skogindustriselskapet Södra skal samarbeide om fornybar energi

27.08.2009 08.00 | pressemelding

Statkraft og det svenske skogindustriselskapet Södra har inngått en intensjonsavtale om fornybar energi. Avtalen innebærer utvikling av flere investerings- og samarbeidsprosjekter. Dersom alle prosjektene gjennomføres vil det innebære investeringer på cirka 8,5 milliarder kroner.

Statkraft og Södra skal samarbeide innenfor el-leveranser, biobrensel, fjernvarme og vindkraftutvikling.

– Avtalen med Södra er svært viktig for Statkraft siden vi får anledning til å utvikle virksomheten på flere områder sammen med en solid industribedrift. Södra har i mange år arbeidet målrettet med miljøvennlig energi og har ressurser og kunnskap som utfyller oss godt. Gjennom samarbeidet vil Statkraft også styrke sin posisjon som en av Sveriges ledende leverandører av fornybar energi, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft.

– Med denne alliansen kan vi raskere utvikle de bærekraftige energiløsningene som forbrukerne etterspør. Det gjelder utbygging av vindkraft så vel som levering av fjernvarme, biobrensel og strøm. Gjennom et bredt samarbeid med Europas største produsent av strøm fra fornybare energikilder får Södra en solid partner med felles ambisjoner, sier Södras administrerende direktør og konsernsjef, Leif Brodén.

El-leveranser

- Vi legger opp til at Statkraft skal håndtere alle el-leveranser for Södra-konsernet i Norge, som blant annet omfatter anleggene på Tofte på Hurum og Follafoss i Nord-Trøndelag. Samlet utgjør dette et årlig forbruk på over 400 GWh, sier Kildahl.

Vindkraft

Statkraft blir en viktig partner for Södra idet det opprettes et nytt, felles selskap for langsiktig utvikling og utbygging av vindkraft på Södras eiendommer i Sverige. Investeringene gjøres i det eksisterende vindkraftselskapet Södra Vindkraft AB, der Statkraft får en eierandel på 90 prosent. Totalt har prosjektporteføljen et utbyggingspotensial på cirka 300 vindmøller, noe som tilsvarer en årlig kraftproduksjon på 1,6 TWh. Det er muligheter for ytterligere utvidelse av omfanget. Prosjektene befinner seg i ulike faser, avhengig av når prosjekteringen ble igangsatt. Gjennomføringen av hele porteføljen vil ta flere år og avhenger av konsesjonsbehandlingen.

Takket være en økning i prosjektvolumet vil Södras medlemmer få styrket muligheten til å utvikle nye vindkraftprosjekter på egen grunn sammen med Södra Vindkraft. Det samme gjelder Södra-medlemmenes mulighet til å kjøpe seg direkte inn i vindkraftanleggene.

Fjernvarme

Det er inngått en intensjonsavtale om bygging av Sveriges lengste restvarmeledning fra Väröbacka til Kungsbacka, et av Vest-Sveriges største infrastrukturprosjekter. Södra Cells anlegg i Värö vil levere energi i form av restvarme til Statkrafts fjernvarmenett i Kungsbacka. I et miljøperspektiv er dette den beste måten å produsere energi til et fjernvarmenett på. Slik utnyttes energi som ellers ville gått tapt, og dermed reduseres både utslippene og forbruket av ikke-fornybare ressurser. Byggetiden er beregnet til to år og vil skape store muligheter både for å videreutvikle Statkrafts posisjon på fjernvarmemarkedet, samt styrke Södra Cells konkurranseevne ytterligere. I første omgang dreier det seg om leveranser fra Värö som tilsvarer 135 GWh i året.

Biobrensel

Partene har samtidig inngått avtale om levering av biobrensel fra Södra til Statkrafts fjernvarmeanlegg i Sverige.

Dersom alle samarbeidsprosjektene som er avtalt gjennomføres vil det innebære investeringer på cirka 8,5 milliarder kroner. Avtalen er ventet endelig gjennomført i løpet av høsten 2009.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Södra er et konsern med omfattende skogbasert virksomhet og en av de ledende produsentene av papirmasse, trevarer og bioenergi. Södra er også Sveriges største produsent av grønn strøm. Virksomheten eies av 52 000 sørsvenske skogeiere, har 3700 ansatte og omsetter for 14,5 milliarder kroner.