Norsk klimainitiativ for fornybar energi i utviklingsland

27.10.2009 08.00 | pressemelding

Logotypes of WWF LO Statkraft and Norfund

Norge må ta ledelsen for å sikre best mulig klimateknologi i utviklingslandene. Det mener WWF, LO, Statkraft og Norfund, som foreslår et nytt, norsk initiativ for teknologioverføring foran FNs klimatoppmøte i København.

Forslaget kan utløse investeringer i milliardklassen. Topplederne i de fire virksomhetene overrakte initiativet til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under en konferanse i Oslo tirsdag.

- Målet er at Solheim og regjeringen tar med seg forslaget til klimatoppmøtet i København. Der må han arbeide for å få på plass et program for teknologioverføring som en del av FNs klimakonvensjon. Et norsk initiativ nå kan bringe forhandlingene et langt skritt framover, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF, verdens største naturvernorganisasjon.

Industriland må finansiere

Teknologioverføring mellom nord og sør er et stort og uløst spørsmål i forhandlingene foran klimatoppmøtet i København. Det nye forslaget beskriver en modell som skal sikre at industriland finansierer investeringer, og som tilrettelegger for bruk av nyere og renere klimateknologi i utviklingsland. Oppskriften går ut på å styrke utviklingslandenes institusjoner, kompetanse og kapasitet slik at de raskt kan ta i bruk nye teknologier. Samtidig mener initiativtakerne at industrilandene må love finansiell støtte for å imøtekomme utviklingslandenes forventninger, og raskt utløse private investeringer i fornybar energi produksjon i stor skala

- Innsatsen mot klimaendringer er et arbeid for global solidaritet. Nå er tiden inne for å ta dette et steg videre. Sammen med fag- og arbeiderbevegelsen i hele Norden har LO også tidligere gått inn for at de nordiske regjeringene må støtte en ny, internasjonal mekanisme for finansiering av utviklingslandenes klimaarbeid. Det er på tide å legge til rette for en storstilt teknologioverføring, sier LO-leder Roar Flåthen.

Med i kofferten til København?

Nye teknologiske løsninger for fornybar energi og mer effektiv energibruk er viktige for å nå ambisiøse globale klimamål og samtidig sikre velstandsvekst i sør. Derfor bør norske myndigheter reise til København med budskapet om å trappe kraftig opp bruken av de beste, tilgjengelige klimateknologier, mener initiativtakerne.

- Det nye klimainitiativet handler om å gjøre det lettere for bedrifter å investere i fornybar energi i utviklingsland. Vi tror et slikt initiativ vil være bra for å få til reduksjon i klimagassutslipp på lang sikt og bra for forhandlingene på kort sikt. I tillegg videreutvikler vi norsk kompetanse innen fornybar energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen fra Statkraft AS.

I det nye forslaget beskrives blant annet politisk tilrettelegging og insentiver som vil kunne støtte en omlegging til renere og mer moderne teknologiske løsninger.

- Med basis i norsk kompetanse på fornybar energi og tradisjon for offentlig-privat samarbeid, kan Norge finne måter å skalere kraftig opp de investeringene som i dag gjøres i utviklingsland i Asia og Latin-Amerika av SN Power, TrønderEnergi og andre. Det er særlig viktig at vi nå lykkes i å skaffe mer energi til de fattigste landene, sier Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund.

FAKTA om WWF, Statkraft, Norfund og LO:

WWF er verdens største natur- og miljøorganisasjon med over fem millioner støttespillere globalt, og virksomhet i mer enn 40 land. Tidligere i år sto organisasjonen bak den globale kampanjen Earth Hour, da flere hundre millioner mennesker slukket lyset en time for klimaet. I København vil WWF være tilstede med nærmere 100 delegater, som deltar aktivt for å påvirke resultatet av forhandlingene innen for de ulike fagfeltene, som eksempelvis teknologioverføring og skog og klima

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedorganisasjon med over 860 000 medlemmer fordelt på 21 forbund. LO organiserer arbeidstakere i alle sektorer, bransjer og yrker. 50 prosent av LOs medlemmer er kvinner. Gjennom internasjonal fagbevegelse er LO en pådriver i kampen mot klimautfordringene. LO vil være representert i den offisielle norske delegasjonen i København, og flere LO-forbund vil være til stede med representanter.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft, og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2008 en omsetning på 25 milliarder kroner. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Norfund – Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland – ble opprettet av Stortinget i 1997. Fondets oppgave er å bidra med kapital, lån og garantier til utvikling av lønnsom og bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland som har begrenset tilgang til kommersiell finansiering på grunn av høy risiko. Norfund er et særlovsselskap eid av staten ved Utenriksdepartementet.