Thorium-avklaring i Stortingets spørretime

15.10.2008 08.00 | pressemelding

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad har i Spørretimen i Stortinget onsdag 15. oktober svart på et spørsmål fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, Venstre, om Statkrafts thorium-engasjement. Brustad konstaterer her at Statkraft har besluttet å overføre thoriumprosjektet til en mer generell teknologiovervåkingsaktivitet, og at vurderingene av et eventuelt kjøp av en aksjepost i Thor Energy er avsluttet.

Her er Stortingets foreløpige referat:

Gunnar Kvassheim (V) [11:15:47]: «I Brennpunkt på NRK den 7. oktober fremkom det at Statkraft er innstilt på å inngå en avtale om intensivert atomkraftsamarbeid med selskapet Thor Energy. I programmet bekrefter Statkrafts prosjektleder at "målet er å bygge et kraftverk som produserer strøm". 

Er statsråden kjent med Statkrafts ambisjon om å medvirke til å bygge atomkraftverk i Norge, og er statsråden komfortabel med denne ambisjonen?»

Statsråd Sylvia Brustad [11:16:34]: Departementet har forelagt de påstandene som kom fram i NRKs Brennpunkt den 7. oktober, for Statkraft, og selskapet har i et brev til oss av 13. oktober skrevet at påstandene som fremmes i Brennpunkt om at Statkraft har en agenda for bygging av thoriumkraftverk i Norge, og at konsernet aktivt jobber for å oppnå støtte for dette, ikke er riktige og ikke representerer konsernets syn. Dette framgår også av pressemeldinga fra Statkraft.

Statkraft har videre i sitt brev til oss redegjort for at konsernet våren 2007 etablerte et prosjekt for å øke kunnskapen om og vurdere thoriums potensial. Dette var på bakgrunn av en økt offentlig debatt om thorium, at verdens største forekomster av thorium befinner seg i Telemark, og nye statusrapporter om teknologiutvikling knytta til thoriums potensial som brensel i kjernereaktorer. Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om thorium som energikilde. Statkraft har aldri hatt noe uttalt mål om å bygge thoriumkraftverk som produserer strøm, slik det hevdes i Brennpunkt-programmet. Statkraft har imidlertid, som den største kraftaktøren i Norge, sett det som naturlig å følge opp thoriumutvalgets konklusjon i rapporten fra mai 2008 om at det er ønskelig å øke kunnskapen rundt thorium ytterligere.

Basert på den internasjonale utviklinga innen kjernekraft, der thorium utfordres sterkt av nye uranbaserte løsninger, og resultatene fra prosjektets arbeid så langt har Statkraft allerede beslutta å overføre thoriumprosjektet til en mer generell teknologiovervåkingsaktivitet i konsernet. Som en naturlig konsekvens av det er også vurderingene av et eventuelt kjøp av en aksjepost i Thor Energy avslutta.
Jeg vil understreke at Regjeringas energipolitikk ligger fast, noe som betyr at det ikke foreligger noen planer om å tillate bygging av kjernekraftanlegg i Norge. Regjeringa vil i stedet, som representanten er godt kjent med, prioritere utbygging av fornybar energi, som bioenergi, vind- og havmøller.

Gunnar Kvassheim (V) [11:18:46]: Jeg er svært tilfreds med at Regjeringen slår fast sitt synspunkt når det gjelder kjernekraftverk. Det deler Venstre fullt ut. Jeg synes det er positivt at dette programmet har bidratt til oppklaring rundt Statkrafts medvirkning i dette prosjektet, for Statkrafts prosjektleder uttalte i programmet at han hadde en agenda med sikte på å bygge atomkraftverk i Norge.

Det at en tar konsekvensen av at Statkraft her har opptrådt på en måte som er utydelig og gir ulike signaler, er positivt. Statkraft er blitt brukt som en ressurs i lobbyarbeidet for å påvirke myndighetenes holdning til kjernekraftverk, og det er viktig å rydde opp i dette.

Nå er det slik at Statoil har gått inn med 5 pst. eierandel i Thor Energy og også lånt ut arbeidskraft til dette selskapet. Hensikten synes åpenbart å være å spille på aktører som Statkraft og Statoil for å gi prosjektet seriøsitet. Har næringsministeren synspunkter på dette engasjementet til Statoil?

Statsråd Sylvia Brustad [11:19:53]: Jeg vil bare understreke at departementet som eier sjølsagt forholder seg til styret i Statkraft og til konsernledelsen. Jeg har fått en redegjørelse fra Statkrafts konsernsjef, der det presiseres at de påstandene som kommer fram i Brennpunkt, ikke er riktige. Jeg kan også informere om at det også framgår av denne redegjørelsen at Statkraft umiddelbart satte i gang tiltak for å bedre kommunikasjonsrutinene og sikre konsistens mellom selskapets holdning og den oppfatning som skapes i det offentlige rom.
Så jeg bare gjentar så sterkt jeg kan: Det foreligger verken fra Regjeringas side eller fra Statkrafts side ved styret og konsernledelsen, noen planer om å tillate bygging av kjernekraftanlegg i Norge.
Når det så gjelder spørsmålet om Thor Energy i forhold til Statkraft, blir et eventuelt kjøp av en aksjepost der, som Statkraft på et tidspunkt vurderte, ikke noe av.

Gunnar Kvassheim (V) [11:21:04]: Det er positivt at Statkraft ikke går inn på eiersiden, men det har altså Statoil gjort, og det tror jeg vil bli brukt av selskapet på samme måte som en har forsøkt å bruke Statkrafts engasjement.
Nå er det ikke snakk om påstander som ble framsatt i Brennpunkt, men sitat fra Statkrafts egen prosjektleder, som var helt tydelig på ambisjonen han hadde om å bygge et atomkraftverk.
Nå er det en situasjon der thoriumutvalgets innstilling har vært på høring og Regjeringen skal legge fram sitt synspunkt. Kan vi forvente at Regjeringen når den legger fram sine synspunkter på thoriumutvalgets innstilling, vil være like klar i konklusjonen på at kjernekraft ikke er en naturlig del av norsk energipolitikk, som statsråden har vært her i dag?

Statsråd Sylvia Brustad [11:21:50]: Ja, jeg kan bare gjenta så sterkt jeg kan, at Regjeringa har ingen planer om å endre politikk på dette området.

Jeg kan også være enig med representanten i at det som kom fram i Brennpunkt-programmet, ikke burde vært sånn. Det har også styret og konsernledelsen gitt klar beskjed om, og vi er helt enige om at det ikke foreligger noen planer om et kjernekraftanlegg i Norge.