Statkraft – tredje kvartal 2008 - Solid resultat

06.11.2008 08.00 | pressemelding

Statkrafts resultat i årets tre første kvartaler ble 4599 millioner kroner etter skatt (4103 millioner kroner)1 , og underliggende resultat 2 etter skatt ble 5205 millioner kroner (4044 millioner kroner). Resultatet for tredje kvartal endte på 1381 millioner kroner etter skatt (1047 millioner kroner). Underliggende resultat i kvartalet ble 693 millioner kroner etter skatt (734 millioner kroner). Resultatene er preget av høyere priser og produksjon sammenlignet med 2007.

- Statkraft fikk et godt resultat i årets tre første kvartaler. Dette skyldes høyere kraftpriser, økt produksjon og gode resultater fra sikringsaktivitetene, samt en betydelig innsats fra de ansatte, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen.

- I tillegg har selskapet inngått den største industrikraftavtalen på ti år. Avtalen viser at Statkraft er i stand til å tilby industrien forutsigbare, langsiktige og kommersielle betingelser, sier Mikkelsen.

Konsernet hadde en brutto omsetning på 4778 millioner kroner i tredje kvartal (3117 millioner kroner). Samlet for årets ni første måneder var brutto driftsinntekter 16 723 millioner kroner (10 975 millioner kroner). Dette representerer en økning på 52 %, og skyldes hovedsakelig betydelig høyere kraftpriser og produksjon enn i tilsvarende periode i 2007.

Kraftprisen i det nordiske markedet var betraktelig høyere i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i 2007. Gjennomsnittlig systempris steg fra 23,0 EUR/MWh til 42,7 EUR/MWh, en økning på 86 %, og den totale produksjonen for konsernet var 38,0 TWh (30,0 TWh), en økning på 27 %.

Underliggende driftsresultat i 3. kvartal ble 2065 millioner kroner (1304 millioner kroner). For årets tre første kvartaler under ett var underliggende driftsresultat 7957 millioner kroner (4839 millioner kroner). Forbedringen var på henholdsvis 58 % og 64 %.

Viktige hendelser i kvartalet og utsikter fremover

24. juli undertegnet E.ON AG og Statkraft en avtale som innebærer at E.ON AG overtar Statkrafts aksjer i E.ON Sverige i bytte mot aktiva samt aksjer i E.ON AG. Transaksjonen ventes gjennomført ved utgangen av 2008.

23. oktober inngikk Statkraft og Boliden Odda to langsiktige, kommersielle industrikraftavtaler for perioden 2009 til 2030. Leveransen på om lag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998, og befester selskapets rolle som den største og viktigste kraftleverandøren til den kraftkrevende industrien i Norge. Som et ledd i avtalen overtar Statkraft aksjene til Boliden Odda i AS Tyssefaldene.

15. august inngikk Statkraft og Agder Energi en avtale om å etablere selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA. Selskapsetableringen innebærer at Statkraft og Agder Energi går sammen om en felles satsing på landbasert vindkraft i Norge.

Høy magasinbeholdning ved inngangen til året og mer nedbør enn normalt gjør at ressurssituasjonen er robust. Systemprisen har vært betydelig høyere i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor, og terminprisene indikerer også et høyere prisnivå for resten av året enn hva tilfellet var i 2007. Sammen med den økte produksjonskapasiteten fra gasskraftverkene, gir dette grunnlag for en relativt høy kraftproduksjon i 2008 og økte inntekter fra det løpende kraftsalget. Det hefter imidlertid usikkerhet ved den videre utviklingen i kraftprisene og den hydrologiske ressurssituasjonen. I tillegg har den finansielle krisen nå et globalt omfang og har smittet over på realøkonomien. Det er betydelige effekter på råvareprisene som kull, olje og gass og det er forventet at pris og etterspørsel etter kraft vil falle på kort og mellomlang sikt. De langsiktige konsekvensene er mer usikre som følge av usikkerhetene i de realøkonomiske effektene.

(1.Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2007.
2.Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter i konsernet og tilknyttede selskaper.)

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2300 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.