Statkraft og Norfund enige om ny eierstruktur i SN Power

11.11.2008 08.00 | pressemelding

Statkraft AS og Norfund er enige om en ny eierstruktur for SN Power. Statkraft øker sin eierandel fra 50 til 60 prosent ved avtaleinngåelse, med en opsjon på å kjøpe seg videre opp til 67 prosent senest i 2015. Norfund garanteres mulighet til å selge seg helt eller delvis ut i samme periode. Parallelt etableres et eget selskap for satsing i Afrika og Mellom-Amerika, der Norfund går inn som direkte eier sammen med SN Power.

- Økt eierandel i SN Power underbygger Statkrafts ambisjoner om å utvikle rollen som global nisjeaktør innenfor vannkraft og annen fornybar energi. SN Powers markedsposisjoner i Asia og Sør-Amerika gir et sterkt utgangspunkt for en langsiktig, global satsing, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

- Avtalen med Statkraft vil bidra til en vesentlig styrking av norsk satsing på vannkraft i utviklingsland, sier administrerende direktør Kjell Roland i Norfund. - SN Power får mulighet til å vokse ytterligere gjennom tilførsel av mer kapital. Samtidig frigjøres ressurser til satsing i Afrika, hvor vi dessuten håper å kunne få med oss enda flere aktører innen norsk energisektor. Samlet sett skaper avtalen gode forutsetninger for et utdypet samarbeid mellom våre to selskaper også i fremtiden, legger han til.

Statkraft kjøper 10 prosent av aksjene i SN Power for NOK 1,1 milliarder, og får dermed en eierandel på 60 prosent. Statkraft får videre en kjøpsopsjon på ytterligere 7 prosent av aksjene i 2015, eller når investeringsporteføljen i Afrika når 500 MW.

Norfund garanteres samtidig mulighet til å selge seg ut av SN Power gjennom salgsopsjoner på sine resterende aksjer i 2010, 2013, 2014 og 2015. Prisingen av aksjene, og dermed Statkrafts finansielle forpliktelse overfor Norfund, vil bli basert på uavhengige verdivurderinger på det aktuelle tidspunkt. Norfund kan selge inntil halvparten av sin resterende aksjepost i SN Power (20 %) til nye investorer, med unntak av internasjonale konkurrenter av Statkraft, innen utgangen av 2010.

SN Power etablerer sammen med Norfund et eget selskap for å investere i Afrika og Mellom-Amerika, der SN Power vil eie 51 prosent og Norfund 49 prosent.

Partene har som mål at avtalen kan tre i kraft fra 1.1.2009.

Statkraft er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, solkraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Statkraft hadde i 2007 et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner og vel 2300 medarbeidere i ti land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.

------------------------------------------------------------------------

Norfund (Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland) har som mål å skape lønnsomme arbeidsplasser og økonomisk vekst i utviklingsland ved bruk av kapital og kunnskap. Investeringene gjøres direkte sammen med norske og utenlandske partnere eller via lokale investeringsselskap som igjen investerer i lokale virksomheter. Norfunds forvaltningskapital er i 2007 på cirka NOK 3,8 milliarder og antall ansatte er 35. Norfunds kjernevirksomhet er organisert innenfor områdene direkte investeringer, fonds- og finansinvesteringer (inkludert mikrofinans) og fornybar energi.