Statkraft – 3. kvartal 2007 - Tilfredsstillende resultat

01.11.2007 08.00 | pressemelding

- Konsernet oppnår et tilfredsstillende resultat i årets tre første kvartaler, til tross for lave priser. Dette skyldes god finansiell handel, økte resultatandeler fra tilknyttede selskaper og god drift, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen.

  • Resultatet i tredje kvartal ble 1048 mkr etter skatt (-290 mkr) , og hittil i år 4103 mkr etter skatt (2909 mkr)
  • Lavere salgsinntekter som følge av prisfall og lavere produksjon, men gode resultater fra handelsaktiviteter
  • Avtaler av stor strategisk betydning inngått med E.ON AG og det svenske selskapet SCA

I 3. kvartal hadde konsernet et resultat på 1691 mkr før skatt (372 mkr) og 1048 mkr etter skatt (-290 mkr). Korrigert for de urealiserte verdiendringene hadde konsernet et resultat på 1248 mkr før skatt (1596 mkr) og 682 mkr etter skatt (600 mkr). Det er inngått en intensjonsavtale med tyske E.ON som kan gjøre Statkraft til Europas største produsent av fornybar energi.

Hovedpunkter i kvartalet

Statkraft og E.ON AG inngikk en intensjonsavtale om å la E.ON AG overta Statkrafts eierandel i E.ON Sverige AB i bytte mot kraftproduksjonsaktiva samt aksjer i E.ON AG. Statkraft vil gjennom denne avtalen bli Europas største produsent av fornybar energi.

Statkraft og det svenske selskapet SCA inngikk en tiårig industrikraftavtale om en årlig leveranse på 500 GWh til SCAs virksomhet. Det ble også etablert et felles selskap for satsing på fornybar energi i Sverige. Planene omfatter utbygging av syv vindparker med en potensiell årlig produksjon på cirka 2,8 TWh, samt en mulig utbygging av vannkraft i fire vassdrag der SCA har fallrettigheter.

Det var førstegangs oppstart av gassturbiner og dampkjeler, samt synkronisering mot strømnettet, av de to gasskraftverkene i Tyskland (Knapsack og Herdecke) og gasskraftverket på Kårstø.

Det ble besluttet å starte byggingen av verdens første prototyp av et saltkraftverk på Hurum i Buskerud. Dette er et viktig skritt mot et fremtidig kommersielt anlegg. Beregninger viser at denne teknologien årlig kan bidra med rundt 1600 TWh strøm på verdensbasis.

Det deleide selskapet SN Power inngikk en avtale med det amerikanske energiselskapet PSEG Global om kjøp av selskapets aksjer i det peruanske selskapet Electroandes SA for USD 390 mill. SN Power vil med dette være en av Perus fem største kraftprodusenter. I Chile har selskapet besluttet å starte utbyggingen av ytterligere et vannkraftverk og en vindpark.

(Tall i parentes viser sammenlignbare tall for 2006)

Markedsforhold og resultater

Brutto driftsinntekter i 3. kvartal ble 3117 mkr, en nedgang på 10 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. I årets tre første kvartaler falt inntektene med 11 % til 10 975 mkr. Produksjonen gikk ned med 19 % til 29,1 TWh sammenlignet med fjorårets ni første måneder, mens gjennomsnittlig spotpris falt med 21,3 øre/kWh til 18,6 øre/kWh.

Driftskostnadene utgjorde 4176 mkr i årets tre første kvartaler, en økning på 518 mkr fra 2006. Økningen er i hovedsak knyttet til konsolideringen av Fjordkraft, ny virksomhet, prosjektutvikling og økte leverandørkostnader.
Driftsresultatet i 3. kvartal ble 1005 mkr (1574 mkr). For årets tre første kvartaler under ett var driftsresultatet 4234 mkr (6364 mkr). Justert for urealiserte verdiendringer er nedgangen henholdsvis 36 % i kvartalet og 38 %hittil i år.

I årets tre første kvartaler var resultatandelene fra tilknyttede selskaper 1903 mkr. Dette representerer en økning på 1316 mkr sammenlignet med samme periode i 2006. De største bidragene kommer fra de regionale, norske selskapene Agder Energi og BKK samt E.ON Sverige.

Netto finansposter utgjorde -259 mkr per 3. kvartal 2007, en reduksjon på 1498 mkr fra samme periode i 2006. Reduksjonen skyldes hovedsakelig en forbedring i urealiserte verdiendringer i konsernets rente- og valutaavtaler på til sammen 1674 mkr. Størstedelen av denne endringen har oppstått i 3. kvartal i år, som følge av at den norske kronen har styrket seg mot den svenske kronen og euro. I 3. kvartal i fjor gikk utviklingen i motsatt retning. I tillegg påvirkes finanskostnadene av høyere markedsrenter og økt lånevolum.

Spotprisen i det nordiske markedet var betraktelig lavere i årets ni første måneder enn i samme periode i fjor. Prisene har vært påvirket av en sterk hydrologisk balanse. Nedbøren var over normalen, mens forbruket var lavt som følge av relativt varmt vær.

Kontantstrøm og kapitalforhold i 2007

Virksomheten tilførte i årets ni første måneder en kontantstrøm på 3,0 mrd kr mot 7,2 mrd kr i samme periode i fjor. Investeringer i perioden beløp seg til 3,2 mrd kr. Statkraft AS har gjennomført emisjon av tre lån under EMTN-programmet hittil i år. Totalt utgjorde opptak av ny gjeld 9,9 mrd kr, mens nedbetaling av gjeld utgjorde 4,6 mrd kr. Netto likviditetsendring var positiv med 1,7 mrd kr, og konsernets likviditetsbeholdning var 3,4 mrd kr ved utgangen av 3. kvartal mot 1,8 mrd ved inngangen til året.

Helse og sikkerhet

Antall skader med fravær per million arbeidstimer for 3. kvartal var 5,9. Dette er et noe dårligere resultat enn tilsvarende periode i 2006 (5,6). Statkraft har satt et klart mål om null skader i forbindelse med konsernets virksomhet. Sikkerhetskulturen skal videreutvikles ved tydelig lederskap, ansvarlig engasjement og mål om kontinuerlig forbedring.

Fremtidsutsikter

Høyt tilsig i årets tre første kvartaler og relativt store snømagasiner ved starten av året gjør at ressurssituasjonen nå er robust. Terminprisene indikerer også et høyere prisnivå mot slutten av året. Dette gir grunnlag for en relativt høy kraftproduksjon i 4. kvartal og forbedrede inntekter fra det løpende kraftsalget. Det ventes også høyere bidrag fra sikringshandelen i år enn i fjor. Samlet sett tilsier prognosene et godt resultat for konsernet også i 2007, men resultatet fra den underliggende driften ventes å bli noe svakere enn i 2006. Det hefter imidlertid betydelig usikkerhet ved prisutviklingen og dermed for inntekts- og resultatprognosene.

I tiden fremover vil det videre arbeidet med intensjonsavtalen mellom Statkraft og E.ON om bytte av aktiva kreve stor oppmerksomhet fra hele organisasjonen.

På utbyggingssiden står testing og idriftsetting av de tre gasskraftverkene sentralt. Det vil også være stor oppmerksomhet på oppbygging av drifts- og markedsaktivitetene knyttet til disse.

Konsernet har et sterkt fokus på innovasjon og utvikling av nye teknologier for kraftproduksjon.
Oppfølging av avtalen med SCA og mulighetene for vindkraftutbygging i Sverige vil bli gitt høy prioritet, og Statkraft vil aktivt søke å nå frem til tilsvarende løsninger med andre industribedrifter.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2008 foreslått et utbytte fra Statkraft for 2007 på 98 % av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser. Et så høyt utbyttenivå vil over tid påvirke Statkrafts muligheter for fortsatt innovasjon, vekst og investeringer i ny, miljøvennlig produksjonskapasitet.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner (7,6 milliarder kroner omregnet etter IFRS) og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.