Statkraft - andre kvartal 2006 - Fortsatt høy produksjon og gode resultater

17.08.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 17. august 2006) Statkraft hadde også i andre kvartal en høy kraftproduksjon som sammen med høye kraftpriser i markedet ga et solid resultat. Driften har vært effektiv, og kvartalsresultatet trekkes dessuten noe opp av lavere finanskostnader enn i andre kvartal i fjor. Kvartalsresultatet ble 2 103 mkr før skatt (1 554 mkr) og 1 327 mkr etter skatt (891 mkr). Samlet for første halvår ble resultatet 6 147 mkr før skatt (4 026 mkr) og 4 195 mkr etter skatt (2 630 mkr).

  • Høy kraftproduksjon og høye kraftpriser gir sterke resultater
  • Resultat i andre kvartal på 1 327 mkr etter skatt (891mkr)[1]
  • Halvårsresultat på 4 195 mkr etter skatt (2 630 mkr)
  • Statkraft har inngått ny kraftkontrakt med Eramet i Sauda og Porsgrunn

- Statkraft viser gode resultater i første halvår i år. Driften av kraftanleggene har i det vesentlige vært stabil og god. Produksjonen har vært høy og er solgt til høye priser. I sum for halvåret har de økonomiske resultatene aldri vært bedre, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Markedsforhold og resultater

Konsernets omsetning i første halvår økte med 1 651 mkr i forhold til første halvår i 2005 og endte på 8 741 mkr. Økningen tilsvarer 23 %. Produksjonen gikk opp fra 25,5 TWh i første halvår i fjor til 26,7 TWh i år, og gjennomsnittlig spotpris økte fra 22,5 øre/kWh til 35,6 øre/kWh. Inntektene fra sikringsaktivitetene gikk ned i forhold til første halvår i fjor.

Driftskostnadene i første halvår ble 2 518 mkr, en økning på 47 mkr fra 2005. Kostnadene øker som en følge av konsolidering av ny virksomhet, idriftsetting av nye anlegg og regulering av beregningsgrunnlag for erstatninger, konsesjonsavgifter og eiendomsskatt. Dette motvirkes delvis av endret regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader og periodisk vedlikehold som en tilpasning til IFRS. Kostnadene i den underliggende driften viser en svak økning.

Konsernets driftsresultat økte med 33 % og ble 5 656 mkr i første halvår (4 245 mkr).

Resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte markert og ble 1 177 mkr (758 mkr). Økningen gjelder i all hovedsak E.ON Sverige og har sammenheng med at resultatandelen fra selskapet i første kvartal i fjor ble belastet med engangskostnader på 359 mkr knyttet til utbedring av skader etter en orkan. For øvrig er bidragene fra de norske regionale kraftselskapene forbedret.

Lavere rentebærende gjeld og noe lavere løpende rentesats på låneporteføljen reduserte netto finanskostnader som ble 686 mkr for halvåret (977 mkr).

I første halvår var kraftmarkedet i Norden preget av nedbør under det normale, lave snømagasiner og høyt forbruk. I tillegg har høye brenselspriser i termisk kraftproduksjon og høye CO2-priser vært prisdrivende. Samlet sett bidro dette til en gjennomsnittspris i halvåret på 35,6 øre/kWh (+58 %).

1) Tall i parentes viser sammenlignbare tall for første halvår 2005
Kraftforbruket i Norden økte med 4,5 % i forhold til første halvår i fjor og ble 209,8 TWh. Den nordiske kraftproduksjonen i perioden ble 205,5 TWh, en økning på 1,7 %. Det ble netto importert 4,2 TWh til det nordiske markedet.

Viktige hendelser

Statkraft har i juli inngått en langsiktig avtale med Eramet Norway AS om kraftleveranser fra 2011 til og med 2020 som vil dekke hoveddelen av forbruket ved Eramets smelteverk i Sauda og Porsgrunn. Avtalen erstatter de løpende myndighetsbestemte kraftavtalene med Eramet.

Gasskraftutbyggingene med to kraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge går i henhold til planene, både tids- og kostnadsmessig. Videre pågår bygging av Kjøllefjord Vindpark, Heimdal varmesentral og nye Leirfossene kraftverk i Nidelven.

Det er i andre kvartal innledet et samarbeid med det statlige serbiske selskapet Elektroprivreda Serbia (EPS) med fokus på kraftverksrehabilitering og energihandel.

Statkraft AS har etablert et EMTN låneprogram som er registrert på London-børsen. Programmet gir mulighet for å låne både i det internasjonale og norske obligasjonsmarkedet.

Kontantstrøm og kapitalforhold

Virksomheten tilførte i første halvår en kontantstrøm på 6,4 mrd kr. Netto investeringer beløp seg til 2,2 mrd kr, hvorav 1,1 mrd kr til gasskraftprosjektene. Langsiktig gjeld ble netto nedbetalt med 0,8 mrd kr og konsernbidrag betalt med 0,4 mrd kr. Likviditetsbeholdningen ved utgangen av halvåret ble 7,4 mrd kr, en økning på 3 mrd kr fra inngangen til året. Utbytte og konsernbidrag på 4,4 mrd til Statkraft SF kr ble betalt i juli.

Utsiktene fremover

Med utgangspunkt i magasinsituasjonen ved utgangen av første halvår, og med en forholdsvis normal nedbør fremover, venter konsernet at årets produksjon blir noe lavere enn i 2005. Selv om kraftprisene ble påvirket av reduserte CO2-priser i andre kvartal, har terminprisene steget betydelig fra mai av, og de ligger på et høyt nivå ut året. De siste årene har kommersielle kontrakter gitt store merverdier. Bidraget fra disse kontraktene forventes å bli vesentlig svakere i 2006 dersom det høye prisnivået holder seg. Samlet sett ventes kraftsalgsinntektene likevel å ligge på nivå med 2005. Det ventes ingen betydelige endringer i konsernets kostnader knyttet til den løpende driften. Konsernet er således godt posisjonert for fortsatt god inntjening, men styret venter et resultat for andre halvår som er svakere enn resultatet i første halvår.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til nærmere 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på 91 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Bulgaria skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.