Statkraft skrinlegger Vefsna-planene

29.11.2005 08.00 | pressemelding

Statkraft har bestemt seg for å skrinlegge utbyggingsplanene i Vefsna som er kjent under navnet ”Muligheter Helgeland”.

- Vi konstaterer i Soria Moria-erklæringen at partiene bak flertallsregjeringen  sier de vil verne Vefsna. Statkraft tar dette til etterretning og har bestemt å skrinlegge planene i Vefsna, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Prosjektet ”Muligheter Helgeland” har kartlagt et energipotensial på nær 1,5 TWh knyttet til opprusting av de 50 år gamle Røssåga-kraftverkene. I nært samarbeid med kommunene og lokalsamfunnet på Helgeland har Statkraft skissert hvordan vannkraftressursene kunne utnyttes på en miljøvennlig og skånsom måte i forhold til naturinngrep. Målet var å utvikle et prosjekt som kunne gi mye miljøvennlig energi samtidig som verneverdiene i vassdraget ble ivaretatt. I tillegg kunne man få store positive samfunnsøkonomiske ringvirkninger.

– Vi hadde helst sett en grundig konsekvensutredning – før beslutning om vern eller ikke vern. Vår oppgave er å påpeke muligheter og fremskaffe fakta – så får politikerne bestemme. Nå har den nye regjeringen tilkjennegitt sitt standpunkt, dermed velger vi å benytte våre ressurser på andre prosjekter, sier Mikkelsen som benytter anledningen til å takke for den sterke lokale støtten og det gode samarbeidet med berørte aktører gjennom syv år.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.