Statkraft arbeider for å beholde Trondheim Energiverk AS

23.09.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 23. september 2005) Statkraft har utarbeidet en helhetlig løsning på de konkurransemessige pålegg selskapet fikk i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk. - Vi arbeider for å beholde selskapet, men siden saken ennå ikke er avklart, er Statkraft nå nødt til å forberede et mulig salg, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Konkurransemyndighetene har tidligere (2002) pålagt Statkraft enten å selge aksjene i Trondheim Energiverk (TEV), eller annen, tilsvarende produksjonskapasitet i samme område (NO2) til en uavhengig aktør. Bakgrunnen er at konkurransemyndighetene mener at kjøpet av TEV kunne ha en konkurransebegrensende virkning.

- Statkraft har arbeidet i lang tid med å finne en god løsning på denne saken. Det har tatt lenger tid enn vi har ønsket, ikke minst på grunn av at bebudede nye og eiernøytrale konsesjonsregler lar vente på seg. Vi er likevel kommet frem til et forslag som gir gode, industrielle løsninger i Midt-Norge, samtidig som vi mener Konkurransetilsynets intensjoner oppfylles, sier Bård Mikkelsen.

- Situasjonen er nå vesentlig forandret. Vi har et velfungerende nordisk marked og integrasjonen blir stadig sterkere blant annet ved at overføringskapasiteten vil bli større. Det er også blitt etablert ny internasjonal praksis på konkurranseområdet som EU-kommisjonen har godkjent. På denne bakgrunn har vi bedt myndighetene om en fornyet vurdering, sier Mikkelsen etter at styret i Statkraft behandlet saken.

Løsningen som Statkraft har lagt frem for konkurransemyndighetene, består av følgende transaksjoner:

  • Salg av Statkrafts andeler i Kraftverkene i Øvre Namsen (KØN), solgt til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF (NTE) i 2004.
  • Salg av Statkrafts andeler i Kvænangen Kraftverk, solgt til Nord Troms Kraftlag av Finnmark Energiverk 2004 (Finnmark Energiverk var da et heleid datterselskap av Statkraft, men senere innfusjonert i Statkraft Energi AS).
  • Tidsbegrenset avtale om medeierskap i 65 prosent av kapasiteten ved Rana kraftstasjon (på 15 år), avtale inngått med de finske selskapene Kymppivoima Tuotanto Oy og Etelä-Pohjanmaan Voima Oy.

- Vi har lagt disse elementene frem for myndighetene, og har stor tro på at vi skal komme frem til enighet innenfor de frister som er satt, sier Mikkelsen. Men siden saken er uavklart har vi parallelt vært tvunget til å forberede et salg av Trondheim Energiverk og henvender oss nå til norske og utenlandske interessenter. Men vi mener fortsatt at Statkraft er den beste eier Trondheim Energiverk kan ha. Det er vårt klare inntrykk at de ansatte og ledelsen i TEV støtter vårt syn, legger han til.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.