Nordiske kraftsjefer med sterk støtte til en ambisiøs grønn giv for Europa

11.12.2019 | nyheter

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Fortums konsernsjef Pekka Lundmark og Vattenfalls konsernsjef Magnus Hall

Fra venstre Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Fortums konsernsjef Pekka Lundmark og Vattenfalls konsernsjef Magnus Hall.

"Vi støtter fullt ut European Green Deal og det langsiktige målet for klimanøytralitet, og vi er opptatt av å lede an i skiftet mot en karbonnøytral el-sektor," skriver konsernsjefene i kraftselskapene Fortum, Statkraft og Vattenfall i et brev til EU-kommisjonen.

I brevet, som ble sendt 10. desember, gratulerer de tre konsernsjefene dr. Ursula von der Leyen med innsettelsen som president for EU-kommisjonen og uttrykker sine beste ønsker for en suksessfylt mandatperiode.

"Det er presserende å få satt klimaendringer på toppen av den politiske dagsordenen, og det viser politiske ledelse å plassere Europa i spissen for den globale overgangen til en netto nullutslippsøkonomi," uttaler konsernsjefene i brevet og legger til at de nordiske landene har vist at det er mulig å frikoble CO2-utslipp fra vekst i BNP, og at det er mulig å kombinere klimatiltak, konkurranseevne, forsyningssikkerhet og overkommelig pris på lavkarbonbasert elektrisitet.

"Ingen vei tilbake"

Brevet er en oppfølging til den felles erklæringen som konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall la frem i Brussel 7. november, der EU blir oppfordret til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen og å forankre klimaanøytralitetsmålet for 2050 i europeisk klimarett.

Basert på dette må det etableres et veikart for kostnadseffektive utslippsreduksjoner med tilhørende mellomliggende mål for 2030 og 2040, heter det i erklæringen.

Konsernsjefene for de tre nordiske kraftselskapene anser karbonprising som nøkkelen for å få til kostnadseffektive utslippsreduksjoner og finansiering av klimatiltak. Deres anbefaling er å la kostnadene for CO2-utslipp bli integrert i prisen på karbonintensive produkter og aktiviteter og på bredere vis bli gjenspeilet i økonomien. Det må også vurderes nærmere å utvide EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser (ETS) til sektorer som oppvarming og kjøling og transport.

I tillegg til utslippsreduksjoner må karbondioksid fjernes fra atmosfæren for å oppnå karbonnøytralitet. Teknologier for fjerning av CO2 bør anerkjennes i lovgivningen og støttes for å oppnå markedsaksept og fremgang.

Fortum, Vattenfall og Statkraft ser elektrifisering som den mest effektive, fleksible og bærekraftige måten å avkarbonisere økonomien på, spesielt innenfor industri, transport, oppvarming og kjøling. Dette kan muliggjøres gjennom å styrke interregionale nettforbindelser, en konkurransedyktig lavkarbonbasert strømforsyning og en fleksibel overføring på tvers av sektorer.

De nordiske kraftsjefene fremhever at det er avgjørende for å lykkes å kunne mestre de økonomiske og sosiale utfordringene ved energiskiftet. For å lykkes må kostnader og fordeler fordeles på en rettferdig måte, og ingen medlemsland, forbrukere eller innbyggere må holdes utenfor.

– Det er ingen vei tilbake til tiden før klimaendringene. Statkraft investerer 100 prosent av sin vekst i fornybar energi og er Europas største produsent av fornybar kraft. Vi oppfordrer til en ambisiøs European Green Deal, og vi er klare til å ta utfordringen. Vi ser frem til å bidra i utformingen av hensiktsmessige tiltak og løsninger i kraftsektoren, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen under det felles nordiske koalisjonsarrangementet i Europaparlamentet i Brüssel 7. november.

Brev til EU-kommisjonens president (PDF, engelsk tekst)
Komplett erklæring (PDF, engelsk tekst)