Nøkkeltall

Statkraft AS konsernEnhet201820172016
         
Fra resultatregnskapet        
Brutto driftsinntekter Mill. kr 55 573 52 883 50 987
Driftsresultat Mill. kr 15 446 11 928 2 612
Resultat før skatt Mill. kr 20 649 15 668 5 223
Resultat etter skatt Mill. kr 13 390 11 710 -179
Underliggende drift1        
Netto driftsinntekter Mill. kr 26 925 23 350 n/a
Driftsresultat Mill. kr 14 953 10 824 n/a
Fra balansen        
Eiendeler Mill. kr 182 388 169 108 166 630
Egenkapital Mill. kr 98 004 91 627 83 519
Netto rentebærende gjeld Mill. kr 12 921 24 845 32 453
Fra kontantstrøm        
Netto likviditetsendring fra virksomheten Mill. kr 15 286 8 865 8 371
Likvide midler Mill. kr 23 175 14 217 7 308
Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr 10 191 12 124 13 031
Finansieringsstørrelser        
Netto rentebærende gjeldsgrad % 11,6 21,3 28,0
Egenkapitalandel % 53,7 54,2 50,1
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A- A- A-
Langsiktig rating - Fitch Ratings   BBB+ n/a n/a
Nøkkeltall2        
Produksjon, virkelig TWh 61,7 62,6 66,0
Installert kapasitet MW 18 665 18 313 18 238
Statkrafts markedsandel av nordisk produksjon % 13,8 13,9 15,1

Statkraft endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet.

1 Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet
2 Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper